Hoofdlijnen programma

De menselijke maat is leidend

Als echte lokale partijen zijn wij gedreven door de belangen van onze inwoners. Wij bepalen samen met met u, inwoners, wat het beste is voor de gemeente. De Bilt is van de inwoners. Onafhankelijk van landelijk gedoe, los van ‘oude politiek’ en op de schaal die past bij onze wijken en dorpen. Wij gaan voor zorg voor :

  • kwetsbare burgers;
  • een leefbare en groene omgeving voor jong en oud;
  • een sterke lokale economie;
  • passende woningbouw met prioriteit voor inwoners die op de wachtlijst staan;
  • een goede gezondheid van mens, dier en natuur.

Eensgezindheid, samenwerking en stabiliteit zetten wij tegenover de versnippering in de gemeenteraad, waarbij egoïsme en kleine deelbelangen de boventoon voeren  boven het algemeen belang.

Lokaal De Bilt . de samenwerking van Beter De Bilt en Bilts Belang streeft naar een duidelijke voor iedereen begrijpelijke manier van politiek bedrijven, feitelijk, in duidelijke taal, zonder grote woorden en holle kreten. Met vertaling van de wensen van inwoners naar het bijsturen van voorstellen. Zo hebben wij uiteindelijk tegen de woningbouwplannen gestemd op het HF Witteterrein in De Bilt en bij het politiekantoor aan de Leijenseweg in Bilthoven. We zijn uiteraard voorstander van woningbouw. Dat is dringend nodig. Bij beide projecten hebben omwonenden geparticipeerd en werden hun wensen – iets minder woningen en iets lager – uiteindelijk niet gehonoreerd. Financieel had dat wel gekund, het college heeft meer aantallen en hogere bebouwing doorgedrukt. Er werd onvoldoende geluisterd naar omwonenden. Zo bouw je geen vertrouwensband op met je inwoners.

Wij houden ons bezig met zaken die wij namens de kiezers belangrijk vinden. We streven naar een zakelijke, inhoudelijke overleg- en debatcultuur.

Onze visie

Inspirerend vergezicht.

Een visie is inspirerend en biedt een vergezicht op onze toekomst. Wat voor gemeente we willen zijn. Hoe wij als mensen willen samenleven. Een blauwdruk. Een visie geeft ook het pad aan waarlangs wij bij dat toekomstbeeld willen komen. Tegelijkertijd staat het begrip visie onder druk: we bevinden ons in een snel veranderende wereld en we willen voldoen aan de eisen van de tijd. De politiek past zich steeds vaker aan. Dat dwingt ons om regelmatig stil te staan bij de vraag of wij op de goede weg zijn.

Wat ons betreft is het hebben van een visie onlosmakelijk verbonden met de politieke koers van een partij. Noodzakelijk en richtinggevend. Maar niet beklemmend. Wij zijn van mening dat er sprake moet zijn van een pragmatische visie.

Basiselementen in deze visie zijn:

  • de rol van de verzorgingsstaat (vangnet of hangmat),
  • bestuursvorm (overheid of vrije markt),
  • overheid (centraal of decentraal),
  • mensbeeld (individu of collectief).

Daarbij kiezen wij voor sociaal-liberaal. Sociaal-liberaal betekent een vangnet voor de meest kwetsbaren, een compacte centrale overheid en de focus op ontwikkeling van het individu in een vrije (markt)economie. Grenzen worden bepaald door duurzaamheid en leefbaarheid waarbij de rijksoverheid regels opstelt tegen een onevenredige aantasting van de leefomgeving (natuur).

Basis van onze visie is de landschappelijke inrichting van De Bilt: openheid en groen staan centraal en bieden volop ruimte voor wonen, werken, vitaliteit, sport, natuur en recreatie.

De kernen zijn dorps en groen en hebben een eigen identiteit die behouden en versterkt dient te worden. Ondernemers moeten kunnen ondernemen zonder overbodige regeldruk. Deze factoren zorgen voor een duurzame en positieve invloed op onze gemeente, de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Groeiscenario’s voor woningbouw, uitbreiding van detailhandel en intensivering van de verkeersinfrastructuur zullen met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Het huidige evenwicht qua wonen, mobiliteit en groen is daarbij bepalend.