Toelichting op onze borden langs de wegen

kaal De Bilt driehoeksbord

Het nieuwe driehoeksbord.

Beter De Bilt en Bilts Belang plaatsen als ‘Lokaal De Bilt’ elke maand borden langs de wegen, bevestigd aan lantaarnpalen, zgn. driehoeksborden. Daar hoort een toelichting bij.

Eigen dorps karakter

We leven in tijden van mondialisering en van individualisering. Met de toenemende keuzevrijheid die hieruit volgt vallen culturele tradities en sociale structuren weg. Daardoor ontstaat ook de behoefte aan eigenheid en gemeenschappelijkheid. Een eigen identiteit. Kenmerkend voor de dorpse identiteit is dat iedereen elkaar kent en naar elkaar omkijkt. Dat we dezelfde taal spreken en dat er een plaats is waar we elkaar ontmoeten. Een dorpshuis is daarom van groot belang voor de identiteit van een dorp of kern.

Lokaal De Bilt heeft oog voor de identiteit van de kernen en hoe de kern is ingericht. Het mooie aan onze gemeente is de eenheid aan verscheidenheid. Hollandsche Rading, Westbroek, Groenekan en Maartensdijk worden gekenmerkt door laagbouw van maximaal twee bouwlagen met kap. Dat zien we ook in veel wijken in De Bilt en Bilthoven. Aan de randen van De Bilt en Bilthoven zien we hoogbouw, wat fraaie vergezichten oplevert richting het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug of richting Utrecht.

Passend Woonbeleid

Zolang de bevolking blijft groeien en we een extra toestroom naar Nederland hebben vinden wij dat er een duidelijke woonvisie met doel en richting moet zijn. Als het meezit bespreken we deze raadsperiode die woonvisie nog. Wij vinden dat we met doel en richting de woningnood moeten aanpakken maar ook dynamisch, tijdelijk waar dat kan en zo ook nieuwe soorten woningbouw en woonvormen toe te laten.

We zijn voor woningbouw die de identiteit van de kern versterkt. En die ruimtelijk passend is. Zonder extra druk op de infrastructuur. Niet alleen inbreiden, maar ook eens uitbreiden. Dat betekent open groene stroken niet verdichten, die zijn juist kenmerkend voor onze gemeente. We hebben ze broodnodig in het klimaatadaptatiebeleid. Versterking van de identiteit betekent ook dat we een plek willen bieden voor onze kinderen, die er zijn geboren, opgegroeid en die graag willen terugkeren. Die belangrijk zijn in de toekomst als mantelzorger voor familie die nog in de kern woont. Wij willen daarvoor de woningtoewijzingsregels kunnen aanpassen.

30 km/u in woonwijk

De Tweede Kamer heeft in 2020 een wet aangenomen waarbij 30 km/u de nieuwe standaard is binnen de bebouwde kom. Dat biedt meer veiligheid voor gemotoriseerd en langzaam verkeer. Zij maken samen gebruik van de 50 km/u wegen. Van lopen tot speed-pedelec, van een normale fiets tot elektrische auto. Het aantal verschillende verkeersdeelnemers is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl onze infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte daar niet op is bedacht en er wat betreft de verkeersveiligheid evenmin op is aangepast. Vooral fietsers zijn kwetsbaar. Bijkomstig voordeel van een 30 km/u weg is een lagere uitstoot van vervuilende stoffen. Wil de gemeente een bepaalde weg waar 50 km/u mag worden gereden niet willen aanpassen dan moet de gemeente dat goed onderbouwen. Voor woonerven mag zelfs de snelheid nog verder omlaag, naar 15 km/u wat Lokaal De Bilt betreft.

Veiligheid bij scholen en veilige schoolroutes

Rondom scholen en bij sportclubs is de verkeersveiligheid ver te zoeken. Wegen lopen steeds voller met auto’s en dat neemt alleen maar toe. Bij scholen komen kinderen samen, lopend, met de fiets en/of gebracht door ouders. Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers, onervaren en nog niet bewust van de gevaren van gemotoriseerd verkeer. Daarom moet de snelheid bij scholen aangepast worden. Dat kan met waarschuwingsborden, met aanpassing van de wegstructuur (verhoging) en opschildering.

Er komt een nieuw mobiliteitsplan aan voor gemeente De Bilt, ergens in het komend begrotingsjaar. En dan vinden wij dat we echt keuzes moeten maken voor autovrije zones rondom scholen en sportparken om langzaam verkeer voorrang te geven.

Tenslotte zullen we goed in kaart moeten brengen welke schoolroutes er zijn richting de scholen. En of die voldoende veiligheid bieden. Het fietsveiliger maken van de Berlagelaan en de Jan Steenlaan in Bilthoven zijn goede voorbeelden!