Standpunt Verwelius-terrein: breder draagvlak gewenst

Hessingterrein

Het Hessing/Verwelius-terrein

Lokaal De Bilt is verheugd dat nu eindelijk een besluit wordt genomen over het sterk verwaarloosde Hessing-terrein aan de Utrechtseweg 341. Hier komt een nieuwe wijk die de omgeving een nieuwe impuls zal geven. Op het gebied van wonen, groen en verkeer. In 2010 is door een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad al ingestemd met het bouwplan ‘Park Bloeyendael’ waardoor een bouwvergunning is afgegeven voor 104 villa’s in het duurdere segment. Dit bouwplan leidde uiteindelijk tot het faillissement van Hessing. Nieuwe eigenaar Verwelius heeft een nieuw plan ontworpen waarvoor de ruimtelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld in november 2018 door een kleine meerderheid in de raad. Het woningbouwprogramma is ruimer opgezet en beter ingepast waarbij echter bouwen buiten de rode contouren in het NNN mogelijk is gemaakt.

130 woningen

Eind 2021 is aan de hand van deze ruimtelijke randvoorwaarden een nieuw bestemmingsplan voorgelegd aan de raad waarin ook de in 2018 aangenomen moties zijn verwerkt. Verwelius is daaraan tegemoet gekomen. Dit plan voorziet in de bouw van 130 woningen die deels aansluiten bij de woningbehoefte (zoals de 20 middeldure huurwoningen) Tegelijkertijd heeft Verwelius zich gecommitteerd om tegemoet te komen aan borging van de natuurwaarden in het gebied, openbaar groen en speelvoorzieningen in het plan. Het verlies aan natuur buiten de rode contouren dient te worden gecompenseerd volgens de meerwaardebenadering die door de provincie Utrecht is opgelegd in een tijdelijke verordening (vooruitlopend op invoering van de Omgevingswet). Die compensatie is gevonden rondom het plangebied en ten noorden van de provinciale weg N237 in de Voorveldse Polder.

Minimale meerderheid

Op ecologisch gebied zijn er echter meningsverschillen tussen de deskundigen. De ecologierapporten van Verwelius en de provincie sluiten niet aan bij de beleving van alle betrokken natuurorganisaties. Er zijn 32 zienswijzen ontvangen die niet hebben geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. De planvorming heeft tot veel ophef geleid in de lokale en regionale pers. De verwachting is dat het plan donderdag 27 januari 2022 zal worden aangenomen met een minimale meerderheid (14-13) in de raad. Dat is op zich  teleurstellend. Een breder draagvlak voor een zo een majeur plan in de gemeenteraad is gewenst. Alternatief is het bouwen van Park Bloeyendael, waarmee natuurorganisaties en diverse politieke partijen kunnen leven.

Standpunten

Als Lokaal De Bilt zijn we het over vrijwel alle onderwerpen eens, de uitzondering betreft dit plan-Verwelius. Beter De Bilt heeft het belang van de faunapassage en de natuur laten prevaleren boven de extra woningen, Bilts Belang precies andersom. Beter De Bilt acht het niet noodzakelijk om buiten de rode contouren te bouwen in het NNN en zet vraagtekens bij de (geheime) indicatieve financiële raming waarop de gemeente zich heeft gebaseerd. Bilts Belang vindt dat er tegemoet is gekomen aan de eisen van de gemeente, dat de impact op de NNN en de faunatunnel minimaal is, en dat de groene buffer met Utrecht wordt versterkt. Bilts Belang is daarnaast van mening dat het een mooi plan is met woningen die aansluiten bij de behoefte binnen de gemeente in een tijd van nijpende woningtekorten.