Raadsvergadering 24 november 2022

De raadsvergadering van donderdag 24 november 2022 kende een aantal interessante momenten. Wij nemen u graag mee in deze vergadering en de onderbouwing van onze standpunten. Daarnaast nog wat schetsen van deze vergadering.

De bussluis op de Blauwkapelseweg

foto: AD

Bussluis op Blauwkapelseweg:

In het vragen-half-uurtje stelde Lokaal De Bilt de vraag aan wethouder Pim van de Veerdonk in hoeverre de situatie met betrekking tot de bussluis op de Blauwkapelseweg nu naar tevredenheid aangepast is. De wethouder gaf aan dat er nog betere aanduidingen zijn aangebracht en dat het lijkt dat deze resultaat opleveren. Een evaluatie volgt later.

Hondenbelasting

Op de agenda stond verrassend een motie van de VVD om de hondenbelasting per 2023 af te schaffen. Verrassend met name omdat de VVD deze motie die Beter De Bilt in het verleden meermalen ingediend heeft en die toen steeds door de VVD afgestemd werd. Lokaal De Bilt heeft de VVD gewezen op deze plotselinge koerswijziging.
Deze motie heeft het ook nu niet gehaald. Met name omdat het niet realiseerbaar is op deze korte termijn. Het voorstel is daarom verschoven naar midden 2023 wanneer we vooruitkijken naar 2024.

Motie Keti koti

Op de agenda stonden verder twee grote onderwerpen plus een door GroenLinks opgetuigde motie Keti Koti, om aandacht te schenken aan het slavernijverleden van onze gemeente. Men heeft daarbij redelijk diep gegraven in voormalige inwoners van wat nu de gemeente De Bilt is.
Onze gemeente heeft natuurlijk zelf geen slavernijverleden maar mogelijk hebben inwoners van lang geleden daar wel mee te maken gehad. Onze huidige inwoners hebben ook niet van doen met de slavernij van 150 jaar geleden.

Om de gemeente op te roepen structureel aandacht te gaan geven aan het slavernijverleden is met deze achtergrond best een lastig thema. Partijen worstelden met dit onderwerp. Voelden zich wellicht soms gedwongen een positie in te nemen. “Je kunt of mag niet tegen zijn”, was een tekst die opgepikt kon worden.

Lokaal De Bilt begrijpt de emotie maar heeft ook de premier gehoord die namens alle Nederlanders zijn excuus aangeboden heeft voor deze periode in onze geschiedenis. Moeten wij het dan lokaal nog een keer over doen? Dit hebben wij in de raad kenbaar gemaakt. Ook dat wij verdeeld zouden gaan stemmen.
Om deze afweging weer te geven hebben we daarom verdeeld gestemd. 1 tegen en 2 voor. Wij hopen dat u onze zienswijze en afweging kunt begrijpen waarbij aangegeven dient te worden dat blanco stemmen niet tot de mogelijkheden behoort.

Zonneweide Voordaan

Zonneveld VOORDAAN

Het plan inzake de voorgenomen installatie van een groot terrein bij VOORDAAN met zonnepanelen
In de commissievergadering van 9 december is onder meer door BENG aangegeven dat de inwoners het plan ondersteunen conform de uitkomst van het doorlopen participatietraject. Te elfder ure is er nog wat andere informatie voor de raadsvergadering binnengekomen.

Er zijn echter belangrijke overwegingen om het proces op dit moment doorgang te laten vinden.
Enerzijds is er nog geen definitief oordeel geveld. Er kunnen nog zienswijzen ingediend worden.
Anderzijds wegen drie zaken zwaar mee.
1. Het lijkt dat er een 50% lokale participatie haalbaar is,
2. Het gebied kan middels heggen aan het zicht onttrokken worden,
3. Het totale oppervlak van ca. 17 hectare zou de gemeente zeer ver helpen in de energietransitieopdracht die er vanuit het rijk ligt.

Lokaal De Bilt heeft de afweging gemaakt op basis van deze drie punten en daarom voor het voorstel gestemd. Het achterdeurtje inzake het indienen van zienswijzen berust bij de inwoners. Wij hebben begrepen dat er tussen de initiatiefnemer en de nog sputterende inwoners opnieuw een gesprek gaat komen. Wellicht dat nadien alle neuzen in dezelfde richting gaan staan.

Warmtetransitie visie

De energietransitie / Transitievisie warmte.
Een belangrijke zaak, immers “we moeten van het gas af”. Wat ieder voor zich er ook van mag vinden, de taak ligt er, opgelegd vanuit Den Haag (Brussel). Ook onze gemeente krijgt hiermee te maken.
Er is een goede visie opgesteld inzake de aanpak van de energie en warmte transitie. Deze visie geeft aan hoe het college stap voor stap door de gemeente heen per wijk aan de slag wil.
Ieder project is beschreven en heeft een kavelnummer gekregen. Tot zover is alles duidelijk. Wat onduidelijk geformuleerd was, is de financiering van dit plan.
Bekend is dat het Rijk een royale bijdrage zal gaan leveren aan deze transitie. Maar ook lijkt duidelijk dat niet alle kosten door het rijk gefinancierd worden.
Dit kan grote risico’s met zich meebrengen zo luidt onze conclusie. Onze zorg over het mogelijk enorme financiële risico dat de gemeente hierdoor loopt heeft geleid tot een gezamenlijke motie waarin Lokaal De Bilt participeerde.

De kaders zijn met deze motie die mede door het CDA is opgesteld, afgebakend en de wethouder heeft niet de vrije hand gekregen in het aangaan van verplichtingen. De Raad houdt dankzij deze motie de controle.

De VVD stelde voor, ongeacht de uitkomst van de rijksbijdrage, “het beste jongetje van de klas te willen zijn”. Lokaal De Bilt stelde de vraag aan de heer Jacobs of dit een ongedekte cheque was die hier getrokken werd. De VVD gaf hierop als antwoord dat wellicht eerst oude wijken aangepakt moeten worden omdat hier de meeste “gaswinst” te boeken valt. Dit is geen antwoord op de gestelde vraag. Wij vroegen ook hoe dat met name bij de oude huizen van voor 1950, die een probleem vormen om te verduurzamen, financieel zou uitpakken. Suggereerde  de VVD dus een enorme kaalslag in Bilthoven Noord? Want afbreken zou wel eens de enige oplossing kunnen zijn om de doelstelling “van het gas af” te halen.
Of de heer Jacobs/VVD hier een tevredenstellend antwoord kon formuleren laten wij aan de geïnteresseerden die de vergadering willen nakijken. De financiële onderbouwing bleef uit.