Locatie de Ambachtsgilden

Ambachtsgilden Westbroek

Al ruim tien jaar weten we dat Van Wijnen (de projectontwikkelaar) eigenaar is van een weiland achter de Kerkdijk in Westbroek, liggend binnen de rode contouren. In de (uitgestelde) raadsvergadering van 27 januari 2022 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor dit plan met een ruime meerderheid aangenomen.

Wij vinden dat bij dit soort langlopende trajecten beter contact moet worden onderhouden over prioriteiten en de voortgang. Het participatietraject is hierdoor ook een traject geworden van de lange adem. Bovendien worden verwachtingen gewekt in eerdere intentieovereenkomsten die met de ontwikkelaar zijn afgesloten. En ook, wat is qua prioriteiten haalbaar bij de huidige woningbouwopgave? Er liggen meerdere opties, zoals o.a. de gronden Van Oostrum en Schuurman, die aandacht behoeven vanuit het gemeentebestuur.

Lokaal De Bilt is voorstander van meer invloed van inwoners via dorpsraden en wijkverenigingen. In de nieuwe raadsperiode willen we dorps- en wijkraden beter faciliteren. Men kan tegen zijn, maar de participatie moet open zijn. In Westbroek constateren we verdeeldheid tussen inwoners. Als raadslid maken we een bredere afweging en staat het algemeen belang van onze gemeente voorop. Daarom zijn wij vóór dit plan. Het is in het kleine en dichtbevolkte Nederland onontkoombaar om het uitzicht niet aan te tasten bij de enorme woningbouwopgave die er ligt.

Positief is dat rekening wordt gehouden met wensen van de inwoners van Westbroek. Wat begon als een plan voor 10 grote villa’s is nu een plan voor 21 woningen, een deel van de twee-onder-een-kap woningen wordt levensbestendig ontworpen met een slaap- en badkamer op de begane grond en er komen zes rijwoningen in het middeldure segment. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft de intentie uitgesproken geïnteresseerde inwoners uit Westbroek voorrang te verlenen voor deze woningen.

Dat de bouw van 30% sociale huurwoningen is afgekocht is een mogelijkheid volgens de Nota Kostenverhaal en die in deze kern ook aansluit bij de wens van de inwoners van Westbroek. Dat is wat Lokaal De Bilt betreft voor nu een uitzondering. We zullen de kernen moeten gaan betrekken bij de woningbouwopgave van de gemeente, ook op het gebied voor sociale huur en/of koop.

Om de langgerekte wijk goed en veilig te ontsluiten voor met name kinderen zal aan het eind van het plangebied een doorsteek worden gemaakt voor langzaam verkeer (fietsers/voetgangers) naar de Wolkammerweg en de speelvoorzieningen die daar gelegen zijn, een motie die unaniem is aangenomen.