Mobiliteitsvisie

  • Mobiliteitsvisie De Bilt 2035

De mobilteitsvisie vormt de basis voor het mobiliteits- en vervoersbeleid in de toekomst. Het is een soort meetlat waar we in de toekomst beleid naast leggen om te beoordelen of de visie die we gezamenlijk vastgesteld hebben, ook past bij het beleid dat wordt voorgesteld.

Kernen

Stedelijke omgevingen als De Bilt en Bilthoven vragen iets anders aan ons dan de groene kernen Westbroek, Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. De verkiezingen van 15 maart hebben het ook laten zien. Lokaal De Bilt wil de verschillen tussen de kernen koesteren en niet proberen een keurslijf te maken waar uiteindelijk geen enkele kern in past.

Verkeer

Het verkeer in De Bilt staat steeds vaker vast en moet beter doorstromen. Bij alle ontwikkelingen die in gang gezet worden zal eerst goed gekeken moeten worden naar de impact op de infrastructuur, kunnen de wegen het wel aan. Tevens zal meer rekening moeten worden gehouden met de veiligheid rondom scholen, kwetsbare verkeersdeelnemers en het oplossen van (fiets)knelpunten.

Lokaal De Bilt is voor een goed openbaar vervoer voor de hele gemeente. Wij hopen dat de wethouder blijft aandringen bij de provincie om openbaar vervoer beschikbaar te houden in onze gemeente. Dit om duurzaamheid te bevorderen én eenzaamheid tegen te gaan.
We zien graag dat de provincie bij het beoordelen van busroutes de adviezen van inwoners betrekt (zoals bv. is gedaan voor de lijnen 77, 78 en 58) en zijn voorstander van het inzetten van U-Flex in onze gemeente. U-Flex is een flexibele OV-service waarbij de bus niet volgens een vaste dienstregeling rijdt, maar op bestelling.
Het zou tevens wenselijk zijn om bij de bushaltes, goede fietsenstallingen of dergelijke voorzieningen te creëren om duurzaam vervoer nog beter te faciliteren. De wethouder wordt gevraagd om dit mee te nemen bij het opzetten van beleid.

Qua snelheden vindt Lokaal De Bilt het belangrijk dat er langzamer wordt gereden in de bebouwde kom, 30 km/uur, mede om sluipverkeer naar snelwegen tegen te gaan. Daarnaast willen wij een goede, veilige ontsluiting vanuit de kernen naar de provinciale wegen en snelwegen.

Graag willen wij ook onze ideeën over handhaving onder de aandacht brengen. Een visie op mobiliteit kan niet bestaan zonder handhaving al blijft het jammer dat mensen handhaving nodig hebben om zich aan de regels te houden.

Mobiele flitspalen

In december 2022 is een nieuwe beleidskader vastgesteld door het Openbaar Ministerie omtrent mobiele flitspalen. Wij hebben de wethouder gevraagd of hij op de hoogte is van dit beleidskader en de mogelijkheid om een aanvraag voor een mobiele flitspaal te doen. Als dat zo is, vroegen wij de wethouder om toe te zeggen dat bij minder veilige of drukke verkeerssituaties deze optie wordt meegenomen om handhaving meer vorm te geven.

Veiligheid rondom scholen

De fietsveiligheid op fietsroutes en rondom scholen weerhoudt ouders om te fietsen met hun kinderen. Deze kinderen gaan pas op latere leeftijd fietsen en maken dan eigenlijk te weinig leeruren om veilig te kunnen manoeuvreren in het verkeer. In het kader van duurzaamheid en groene mobiliteit is het juist zo wenselijk dat er meer gefietst wordt.

We zien tegenwoordig veel vrachtwagens en vuilniswagens die rond schooltijden, vooral in de ochtend als iedereen aankomt, manoeuvreren rondom fietsende kinderen. Het gaat gelukkig meestal goed al zijn er ook incidenten geweest in het verleden met vrachtwagens en kinderen. Daaruit komen alleen maar verliezers.

Wij vragen het college als denkrichting mee te nemen dat wanneer een bouwvergunning verleend wordt, hier aanvullend qua bouwverkeer, iets over op te nemen. Bijvoorbeeld aankomst op bestemming voor 8 uur ’s ochtends ofwel na 8.45 uur. Tussen deze tijden ligt de piek van fietsende scholieren. Na die tijd en in de middag is er sprake van ofwel kinderen die naar een naschoolse opvang gaan ofwel andere tijden dat scholen eindigen waardoor de intensiteit van fietsende kinderen minder is. Tevens zou een verzoek aan de afvalophaaldienst om schoolomgevingen te mijden tijdens ditzelfde tijdblok wenselijk zijn.
Daarnaast is voorlichting aan kinderen essentieel en juichen wij het verkeersexamen toe.