Lokaal De Bilt en het begrotingsdebat

Jette Muijsson in de raad

Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de begroting. Hieronder een overzicht van de inbreng van de fractie van Lokaal De Bilt.

Algemeen

Het College heeft een begroting neergelegd waar iedereen best tevreden over kan zijn.
Minder stijgende kosten voor de burger ten opzichte van de omliggende gemeenten. Want het college is zich bewust van de kostenstijgingen die toch al op onze inwoners afkomen.
Een goede insteek wat Lokaal De Bilt betreft en daarvoor heeft onze woordvoerder Jette Muijsson het college gecomplimenteerd. Wel wees zij op een aantal “mogelijk verborgen gebreken”. Is er voldoende ruimte gereserveerd voor kostenstijgingen die de gemeente moet kunnen opvangen? We denken aan energie en loonkosten en algemene prijsstijgingen van leveranciers.
De wethouder van financiën Dolf Smolenaers geeft aan dat hij het in beeld heeft en er voldoende buffer is om eventuele financiële tegenslagen op te vangen. Dit blijkt uit het weerstandsvermogen van onze gemeente. Het weerstandsvermogen drukt in cijfers uit wat de financiële buffer is van onze gemeente. Onze spaarrekening.

In de begroting wordt veelal gerefereerd aan beleidsdocumenten en kaderstellende documenten en deze zijn gedateerd. Voorbeeld: een cultuurbeleid uit 2016, een economisch beleid uit 2007….
Lokaal De Bilt heeft het college gevraagd om deze beleidsstukken weer eens tegen het licht te houden.
Dat betekent niet automatisch dat al het beleid volledig moet worden herzien maar een het helpt om bij te blijven en te anticiperen op ontwikkelingen.

Participatie

In de begroting is een structurele investering voor het inrichten en versterken van burgerparticipatie opgenomen. Jette Muijsson zei hierover:  ‘Het zal u niet verbazen dat wij hier blij mee zijn. Dat het participatiebeleid geëvalueerd gaat worden is een positieve ontwikkeling en dat er een coördinator wordt aangesteld, des te beter. Participatie faciliteren en organiseren doe je er niet zomaar even bij. Burgerparticipatie is een vraag die de afgelopen jaren vanuit onze samenleving steeds sterker is geworden en het is iets wat ons als gemeente kan helpen. Zoals al vaker gezegd, inwoners denken graag mee over hun leefomgeving ofwel beleid in het sociale domein waar zij aanspraak op maken. Laat hen dan ook meedenken! Onze inwoners zijn onze ervaringsdeskundigen, ons geweten, en hebben kennis en ervaring met het door ons vastgestelde beleid. Gebruik deze.
Zoals u hoort, wij hebben hoge verwachtingen.’

De spoorzone

Woningbouw Spoorzone

Woningbouw is ook een opgave die veel inzet en tijd vraagt om te gaan realiseren. Er ligt een aanzienlijke opgave voor onze regio, ook voor De Bilt. Jette Muijsson zei hierover:  ‘In de filmpjes van de verschillende fracties in het kader van de begroting werd gezegd ‘het kan best een beetje hoger bij station Bilthoven zodat we op andere plekken niet hoeven bouwen’.

Lokaal de Bilt snapt deze stellingname maar hiermee gaan we voorbij aan een aantal zaken namelijk:

  • De doelgroep. Wat gaan we bouwen en voor wie. Wat is passend bij de vraag die er ligt. Willen ouderen die nu in een grondgebonden woning zitten, in een appartement op deze plek? Hier moet goed onderzoek naar verricht worden.
  • Waar ook aan voorbij gegaan wordt met deze stellingname is de participatie van onze huidige inwoners. Als we nu al roepen, het kan daar best een beetje hoger, kun je net zo goed geen participatietraject starten. Hiermee geven we dan een verkeerd beeld af, op voorhand.
  • En als laatste: het verkeer. We ontkomen er niet aan goed te kijken naar de verkeersafwikkeling op deze locatie. Het aantal bewegingen van fietsers, auto’s en bussen is daar complex. Nu al.

Lokaal de Bilt vindt het belangrijk om eerst goed kijken wat past en niet op voorhand roepen dat het allemaal wel wat hoger kan.

Energie

In het kader van participatie en op de energieopgave verzochten wij de wethouder Krischan Hagedoorn om met Energie De Bilt om de tafel te gaan zitten. Deze club heeft een schat aan documentatie verzameld wat kan helpen in dit complexe vraagstuk. Mocht het onderzoek over energie, dat opgenomen is in de begroting niet nodig blijken, hebben wij verzocht dit bedrag toe te voegen aan het bedrag dat gereserveerd is om meer bomen te planten.

Hondenbelasting

Onze fractie steunde de motie van de VVD om de Hondenbelasting kostenneutraal te laten zijn. Nu levert de Hondenbelasting bijna € 200.000 meer op dan de gerelateerde werkzaamheden kosten.

Never a dull moment….

Ook deze raadsvergadering was de raad helaas ook weer erg druk met zichzelf. Dit kwam tot een climax nadat de VVD-fractie besloot de vergadering te verlaten. De fractie van de VVD vond dat zij, als oppositiepartij, geen ruimte kreeg voor invulling van de begroting. Lokaal De Bilt betreurt deze handelswijze.
Het CDA, ook een oppositiepartij heeft gelukkig wel wat kunnen bereiken door een goed debat te voeren en positieve kritische vragen te stellen. Helaas kon de fractie van ChristenUnie niet aanwezig zijn maar twee moties opgesteld door de ChristenUnie zijn aangenomen door de gemeenteraad. Een motie van SGP over ‘samen werken aan wonen’ is tevens aangenomen.